Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

pll_content_description

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกัญญา  องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ อุปละ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวประภาพร ชูช่วยสุวรรณ นักวิชาแรงงาน เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

TOP