Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว และสร้างการรับรู้ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้ นายทศพร แท่นพิทักษ์ นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนใหญ่ และอาสาสมัครแรงงานตำบลถนนใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว และสร้างการรับรู้ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรีที่ 46/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564  ในเขตพื้นที่อำเมืองลพบุรี จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ นางจิตนา เพ็ญสมบูรณ์ (อาหารและเครื่องดื่ม) นายปรจินต์ เพ็ญสมบูรณ์ (งานบ้าน) นางละเอียด ศุกระมงคล (งานบ้าน) พ.อ.ฐานวัฒน์ ทองก้อน (งานบ้าน) และนายเจน ปินนะอินทร์ (อาหารและเครื่องดื่ม) แรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น 4 คน (เมียนมา 2 คน และลาว 2 คน) พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะ และไทยชนะ และขอความร่วมมือสถานประกอบการ/นายจ้าง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดลพบุรีตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

TOP