Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมรับฟังการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้แก่แรงงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

pll_content_description

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้แก่แรงงาน โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว และประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 เพื่อติดตามการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน และผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของกระทรวงแรงงาน โดยมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการนี้ นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี นางสาวยุวดี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี นางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี และนางรัชนี บุญรอด นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

TOP