Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลักสูตร “การจักสานตะกร้าหวายเทียม” จังหวัดลพบุรี

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกข่วงวัยและผู้ด้อยโอกาสในสังคม กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้แรงงานผู้สูงอายุและแรงงานพิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดลพบุรี หลักสูตร “การจักสานตะกร้าหวายเทียม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้การสานตะกร้าหวายเทียม เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน

TOP